Všeobecné podmínky pro přístup účastníků do sítě INTERNET prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o. 

 • Předmět Všeobecných podmínek:

Tyto všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě, kterých bude BrazdimNET s.r.o. (dále jen poskytovatel) poskytovat Účastníkovi základní datové telekomunikační služby sítě Internet v souladu s povolením ČTÚ č.2653, č.j. 28 647/2009-631 z 2.4.2009

 • Práva a povinnosti Účastníka

2.1.        Účastníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a se kterou byla uzavřena Smlouva o připojení k síti Internet (dále jen smlouva)

2.2.        Účastník je oprávněn přistupovat k síti Internet (Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech uživatelů využívajících internet je bezproblémová komunikace – výměna dat, bez garance dostupnosti služby – dále pro účely této smlouvy označováno jako „INTERNET“), a to prostřednictvím vlastního programu (prohlížeč, browser, poštovní klient a dalších), za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, těchto Všeobecných podmínkách a ostatních oznámeních Poskytovatele, která budou Účastníkovi k dispozici.

2.3.        Účastník má přístup ke všem informacím obsažených v aplikacích a službách sítě INTERNET bez technických omezení ze strany Poskytovatele. Poskytovatel může v systému služeb vyčlenit některé oblasti pro příjem a ukládání informací získaných od třetích osob nebo neveřejné informace, či zahájit další specifické aktivity, určené pouze pro omezený počet Účastníků (uzavřená uživatelská skupina), a to v termínech a tarifních sazbách sjednaných touto uzavřenou uživatelskou skupinou a Poskytovatelem. Účastník bere na vědomí, že stejným způsobem mohou některé služby INTERNETU vyčlenit a znepřístupnit i jiní poskytovatelé nebo třetí strany.

2.4.        Účastník je oprávněn předkládat Poskytovateli návrhy, připomínky, reklamace a žádosti.

2.5.        Účastník je oprávněn požadovat změnu SMLOUVY dle bodu 6 Všeobecných podmínek.

2.6.        Účastník je povinen řádně platit ceny za sjednané služby v souladu se smlouvou nebo platnými Cenovými programy Poskytovatele. Špatně zadané fakturační údaje, platba pod špatným variabilním nebo specifickým symbolem se nepovažuje za provedenou platbu, v tomto případě je povinností Účastníka provést opravnou platbu. Pokud nebude částka opravné platby provedena včas, je toto považováno za pozdní a neuhrazenou platbu.

2.7.        Účastník je povinen při využívání poskytovaných služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, ustanovení Smlouvy a těchto všeobecných podmínek a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob a třetích stran.

2.8.        Účastník nesmí využívat INTERNETU k obtěžování Poskytovatele ani třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných elektronických zpráv (spam), či jiných nevyžádaných dat. Zejména je zakázáno využívat INTERNETU jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému či sítě chráněného proti přístupu neoprávněných osob, nebo služeb uzavřené uživatelské skupiny bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem. Pokud bude Účastník takovéto aktivity vyvíjet, je Poskytovatel oprávněn ukončit kdykoli okamžitě jeho služby a připojení. V případě napadení nebo jiného zneužití Internetového připojení, a to jak úmyslně, či neúmyslně, je účastník POVINNEN tyto škody plně nahradit, včetně úhrad všech prací a vícenákladů s tím spojených. Navíc je účastník povinen uhradit veškeré škody způsobené svým počínáním vůči ostatním uživatelům Internetu, došlo-li k nim prokazatelně změnou technického nastavení účastníkova zařízení nebo zneužití jakýchkoliv identifikačních údajů služby. (IP adresy, hesla, uživ jména, AS-autonomní systémy apod.)

2.9.        Účastník je oprávněn využívat jednoho připojení k INTERNETU pouze pro jeden Personal Computer (dále jen PC), pokud není písemně ve Smlouvě stanoveno jinak.

2.10.      Účastník nesmí poskytnout ani jakkoli zpřístupnit třetím osobám údaje pro připojení k síti INTERNET prostřednictvím připojení poskytovaného Poskytovatelem. Je povinen učinit všechna nutná a vhodná opatření k zachování přístupových údajů v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je Účastník povinen sdělit toto neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb INTERNETU až do okamžiku oznámení této skutečnosti.

2.11.      V případě umístění Rozbočovače, Switche, bezdrátového zařízení Wi-Fi a podobného zařízení, které nebylo umístěno a nebo zapojeno v době předání služby Poskytovatelem, za přípojný bod Poskytovatele, je Povinností Uživatele tuto okolnost ohlásit Poskytovateli před zapojením a zprovozněním takovéhoto zařízení. Zároveň je Účastník povinen zařízení zabezpečit odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo dojít k využívání služeb poskytovaných Poskytovatelem třetími osobami. V případě zjištění neoprávněného připojení třetí osoby, ať vědomě či nevědomě umožněného Účastníkem, bude Účastníkovi, který umožnil využití služby třetí osobě, účtován příplatek za službu ve výši určené jako násobek ceny za službu, kterou třetí osoba neoprávněně využila.  Doba, po kterou bude účtován Účastníkovi příplatek bude stanovena dle zápisu v kontrolních a dohledových databázích Poskytovatele (provozním Log-u). Příplatek však bude stanoven minimálně ve výši jako dvojnásobek měsíčního tarifu Účastníka platného v období, ve kterém došlo k neoprávněnému užití služby. V případě, že dojde k napojení více hardwarových zařízení třetí osoby (třetích osob nebo třetích stran), bude na každý přípojný bod např. terminál (PC), počítán další jednonásobek měsíčního tarifu.

2.12.      Účastník je povinen při užívání služeb Poskytovatele použít pouze zařízení, která nenarušují provoz jeho služeb a zákonem chráněná práva třetích stran.

2.13.      Účastník je povinen používat legální Software a pravidelně provádět jeho údržbu, zejména doporučený Upgrade vedoucí ke zvýšení zabezpečení a ochranu připojených terminálů (PC), Taktéž je Účastník je povinen mít nainstalovaný funkční Antivirový Software, který bude pravidelně Upgradovat a kontrolovat jeho plnou Funkcionalitu. Terminály (PC) připojené přímo do sítě Poskytovatele musí mít vždy zapnutý Firewall v rámci operačního systému, nebo zajistit jeho proprietární instalaci a to tak, že bude plně funkční a bude prováděna jeho pravidelná kontrola a upgrade dle doporučení výrobců Software, Fireware nebo kombinací Ochranných Síťových zařízení.

2.14.      Účastník je povinen předkládat bez zbytečného odkladu na základě žádosti Poskytovatele takové informace, které umožní spolehlivě ohodnotit důvěryhodnost, solventnost a schopnost Účastníka plnit závazky vyplývající ze Smlouvy (např. občanský průkaz, pas, výpis z obchodního rejstříku, bankovní spojení). Účastník je povinen písemně informovat Poskytovatele na adrese BrazdimNET s.r.o., Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín, o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve SMLOUVĚ, a to zejména jména a příjmení nebo obchodní firmy, bydliště nebo sídla, právní formy organizace, bankovního spojení, telefonních čísel, e-mailového kontaktu, IČO, DIČ, a to nejpozději do pěti pracovních dní ode dne, kdy taková změna nastala. Zároveň Uživatel bere na vědomá, že jsou v databázích Poskytovatele tyto data spravována, a to pouze pro účely zákonem dané povinnosti o registraci, pro fakturaci. Data Účastníka, Zákazníka vedená v databázi nebudou NIKDY předána třetím stranám, a to ani v žádné z jejich části. Zabezpečení dat u Poskytovatele je provedeno dle maximálně dostupné bezpečnosti a Databáze jsou zabezpečeny v plném rozsahu proti nechtěným a případně únikům dat, a to jak z vnější strany, nebo z vnitřní strany, např. zaměstnanci. Veškerá přístup a čtení dat ze zákaznických databáze je monitorovým a mimo uvedení potřeby Poskytovatele je zablokován. Veškeré snahy o jakékoli napadená, neoprávněné přečtení dat DB je okamžitě zablokováno, čímž je zaručeno dodržování Evropské směrnice ohledně zabezpečení dat GDPR.

2.15.      Účastník je povinen doručit do pěti pracovních dnů od zprovoznění a předání služby nebo po změně cenového tarifu, nebo jakékoli podstatné změně, která je v této smlouvě uvedena, podepsanou Smlouvu Poskytovateli. Pokud tak neučiní do pěti pracovních dnů, služba bude po té automaticky pozastavena, neboť se vychází z nesouhlasu účastníka se zněním této smlouvy. Pokud nebude Poskytovatel účastníkem kontaktován, bude služba zrušena a Účastníkovi bude účtován poplatek dle platného ceníku BrazdimNET s. r. o. Pozastavení služby nemá vliv na měsíční fakturaci za službu, a to až do zrušení služby.

 • Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1      Poskytovatel je povinen udržovat svou síť v řádném technickém stavu.

3.2      Poskytovatel je povinen provádět běžné opravy jeho zařízení tak, aby závady na zařízení sítě Poskytovatele byly odstraněny v nejkratším možném termínu od prvního zjištění nebo ohlášení jejich vzniku. V případě, že se jedná o závadu na systému dodavatele Poskytovatele, vyvine Poskytovatel přiměřené úsilí k informování tohoto dodavatele o problému, a poskytne dodavateli případnou součinnost vedoucí k  odstranění problému v nejbližším možném termínu.

3.3      Poskytovatel je povinen aktivovat služby INTERNETU požadované Účastníkem na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Smlouvy Poskytovateli nebo od doručení požadavku Účastníka o doplnění již poskytovaných služeb.

3.4      Poskytovatel je povinen předat Účastníkovi či jeho zástupci veškeré informace o přístupových údajích Účastníka v souladu s podmínkami SMLOUVY, které jsou pro jeho typ připojení a služeb třeba a jsou upřesněny v příloze1 Smlouvy, „Technické a servisní podmínky“.

3.5      Poskytovatel je oprávněn žádat Účastníka, se kterým je uzavřena SMLOUVA, o zaplacení cen podle platných Cenových programů nebo, kde je to vhodné, žádat Účastníka o složení zálohy na poskytování služby.

3.6      Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zastavit poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou na údržbu a opravy své sítě

3.7      Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění ověřit informace a podklady předané Účastníkem k osvědčení jeho důvěryhodnosti, solventnosti a schopnosti plnit své závazky. Účastník pak výslovně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že k tomuto dává Poskytovateli výslovný souhlas.

3.8      Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, tedy zejména základní nastavení internet protokolu (IP), Uživatelské přístupové Username a Password z naléhavých důvodů i bez souhlasu Účastníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb či ochraně práv třetích osob anebo k zamezení neoprávněných přístupů do sítě Poskytovatele či do sítě INTERNET.

 • Ceny služeb

4.1      Ceny paušálních a instalačních poplatků jsou dány příslušnými cenovými programy Poskytovatele. O změně cen, včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují, informuje Poskytovatel všechny Účastníky, kterých se tato změna dotýká. Za splnění této informační povinnosti ze strany Poskytovatele je považováno i zveřejnění těchto změn na WWW stránkách Poskytovatele.

4.2      V případě závady způsobené na HW a SW „zařízení“ umístěném u Účastníka (zařízení vedené v příloze1, Technických a servisních Podmínkách BrazdimNET s.r.o.) Účastníkem, případně živelnou událostí, bude při servisním zásahu anebo opravě prováděné Poskytovatelem účtováno dopravné do místa umístění zařízení a zpět, a to v rozsahu 9,-Kč bez DPH, za 1km jízdy, minimálně však 100,- Kč bez DPH.

4.3      Pokud je závadou na systému anebo technických prostředcích Poskytovatele znemožněno Účastníkovi užívání služeb po dobu delší než tři po sobě jdoucí pracovní dny, má Účastník právo na snížení ceny o jednu třicetinu za každý takový den. Služba se v jednom dni považuje za nefunkční, pokud je doba celkového výpadku delší než patnáct po sobě jdoucích hodin.

 • Platební podmínky

5.1.        Účastník je povinen uhradit sjednanou cenu Poskytovateli nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, nebo do dne splatnosti faktury a to: příkazem k úhradě, v hotovosti na adrese Poskytovatele. Za den úhrady se považuje den připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.

5.2.        Cena za poskytnutou službu se účtuje od okamžiku její aktivace a od okamžiku aktivace služby je Účastník povinen hradit tuto cenu. Období, za které jsou služby účtovány, musí být na faktuře vyznačeno. Fakturační období je stanoveno při podpisu smlouvy a může být měsíční, tříměsíční (kvartální) pololetní a roční.

5.3.        V případě služeb se sledováním spotřeby času nebo objemu přenesených dat je zúčtovacím obdobím jeden kalendářní měsíc. Po skončení zúčtovacího období vystaví Poskytovatel fakturu, obsahující údaje o zpoplatněné spotřebě Služeb Poskytovatele.

5.4.        Účastník nemá právo na vrácení odpovídající části předplatného za nevyužité služby, pokud SMLOUVU sám vypoví před uplynutím předplacené doby a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení SMLOUVY ze strany Poskytovatele v případě uvedeném v článku 8.4.2 Všeobecných podmínek.

5.5.        V případě, že Účastník neuhradí řádně a včas  cenu za poskytnuté služby, je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo úplně zablokovat poskytování služeb. Ujednání Všeobecných podmínek platí i v tomto případě. Případné obnovení připojení je zpoplatněno dle ceníku Poskytovatele. Účastník je povinen uhradit dlužné platby za uplynulé období včetně období, ve kterém jsou služby pozastaveny, přičemž na tuto povinnost nemá vliv pozastavení poskytování služeb.  Účastník nemá nárok na náhradu jakýchkoli škod, pozastavil-li Poskytovatel poskytování služeb podle tohoto ustanovení Všeobecných podmínek.

5.6.        Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen není dotčen omezením nebo přerušením služeb zablokováním dle Všeobecných podmínek.

5.7.        Poskytovatel je oprávněn zablokovat poskytování služeb Účastníkovi ihned poté, co zjistí, že korespondenci zaslanou Poskytovatelem na posledně známou adresu Účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele se nepodařilo Účastníkovi doručit. Ujednání v článku 5.6 Všeobecných podmínek platí i v tomto případě.

5.8.        Pokud Účastník zaplatí všechny dlužné částky do konce výpovědní lhůty, Poskytovatel může po dohodě provést aktivaci služeb v původním rozsahu. Zároveň je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu aktivačního poplatku podle platného ceníku dle cenového programu, který měl, nebo aktivační cenu pro službu sjednanou s Účastníkem dle platného cenového programu podle toho, která z těchto cen je vyšší. Reaktivační poplatek je min 500,-Kč bez DPH a bude zahrnut do následné faktury za služby Internet, v dalším účetním období (měsíc, kvartál)

5.9.        Vypovězení SMLOUVY se nedotýká práv Poskytovatele na zaplacení dlužných částek na zaplacení sjednané ceny za ani nároku Poskytovatele na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody v plné výši Účastníkem.

5.10.      Vypovězením SMLOUVY uzavřené na dobu určitou nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu zbývajících částí měsíčního paušálu splatného Účastníkem do konce doby, na kterou byla SMLOUVA uzavřena.

5.11.      V případě porušení smluvní povinnosti Účastníka zaplatit řádně a ve stanoveném termínu jakoukoli pohledávku Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn účtovat počínaje dnem prodlení až do úhrady celé dlužné částky smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky denně a Účastník je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a náklady spojené s upomínkou. Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody zaplacením smluvní pokuty není dotčeno a okolností vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

5.12.      V případě porušení smluvní povinnosti Účastníka informovat písemně Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka podle článku 2.14 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem uvedené na faktuře. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti splnit závazek podle článku 2.14 Všeobecných podmínek.

 • Změny SMLOUVY o připojení k Internetu

6.1.    Účastník je oprávněn požádat změnu SMLOUVY ve smyslu změny či doplnění typu služeb poskytovaných na základě SMLOUVY Účastníkovi. Provedení změny je možné pouze na základě podepsaného dodatku ke Smlouvě, v němž bude uveden i termín zahájení poskytování služeb. Účastník je oprávněn požádat o provedení změn a Poskytovatel je povinen do sedmi pracovních dní ode dne doručení žádosti informovat Účastníka o možném termínu zahájení poskytování požadovaných služeb.  Aktivace požadovaných služeb je podmíněna dostupností požadovaných služeb v Účastníkem požadované lokalitě.

6.2.Pokud je SMLOUVA uzavřena na dobu určitou, má Poskytovatel právo odmítnout provedení požadované změny do vypršení této doby a požadovat plnění SMLOUVY v původním rozsahu.

6.3.V případě aktivace dalších služeb se Poskytovatel zavazuje tyto změny provést a aktivovat nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení žádosti Poskytovateli, přičemž doba zpoplatnění služby běží od doby její aktivace poskytovatelem.

6.4.Změnu je možné požadovat na základě vyplnění formuláře smlouvy nebo písemnou žádostí obsahující základní údaje o Účastníkovi a popis požadovaných změn a jeho zasláním na adresu Poskytovatele.

6.5.Veškeré změny SMLOUVY se upravují v písemných dodatcích ke SMLOUVĚ, podepsaných oběma smluvními stranami. Uvedené neplatí pro změny Všeobecných podmínek, které jsou uvedeny v bodě 10. 1. samostatně.

 • Informace o Účastnících a evidence údajů

7.1.        Poskytovatel je oprávněn vytvářet a udržovat provozní elektronický registr (angl. -log) o některých službách, a to zejména o dohledu nad sítí a statistice využití linek pro přenesená data. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že v případě nutnosti řešení vzniklých nesrovnalostí, tvoří tento registr dokladovou část, informující o uskutečněných operacích Účastníka v síti Poskytovatele, Intranetu a Internetu.

7.2.        Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Účastníků, které uložil jako elektronická data nebo jinak, nebo obdržel k uložení, užívat v souladu s právním řádem ČR k účelům provozování služeb. Poskytovatel bude zajišťovat patřičnou ochranu informací o účastníkovi před užitím třetími stranami. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem, nebo informací schválených Účastníkem.

 • Platnost a účinnost Smlouvy o připojení k Internetu

8.1.    SMLOUVA o připojení k internetu nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je služba předána doužívání a provozu zákazníkovi, anebo podepsána Účastníkem a odpovědným pracovníkem poskytovatele, případně jeho pověřeným obchodním zástupcem s plnou mocí k podpisu této SMLOUVY za Poskytovatele. SMLOUVA se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Smlouvu je možné ukončit podle těchto Podmínek výpovědí, dohodou smluvních stran, anebo odstoupením Poskytovatele od smlouvy. Užíváním poskytovaných služeb ÚČASTNÍK souhlasí s úplným zněním SMLOUVY a všech jejích dodatků.

8.2.    Účastník může vypovědět SMLOUVU, a to vždy písemně, v následujících případech:

8.2.1.              Bez udání důvodů v 30denní výpovědní lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího kalendářního dne po doručení výpovědi Poskytovateli.  Rozhodným dnem je doručení výpovědi poskytovateli, nikoli podání na poštovní přepážce. Toto ustanovení se nepoužije, pokud byla SMLOUVA PŘEDEM uzavřena na dobu určitou.

8.2.2              Během třiceti kalendářních dnů od změny Cen ze strany Provozovatele znamenající zvýšení ceny za smluvně poskytované služby Účastníkovi. Výpovědní lhůta je pak třicet kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručením výpovědi Účastníka Poskytovateli

8.2.3.Účastník může dále písemně vypovědět SMLOUVU během třiceti kalendářních dnů od oznámení podstatné změny Všeobecných podmínek viz. bod 10.1. Všeobecných podmínek, provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem v neprospěch Účastníka (prodloužení výpovědní lhůty, podstatné zdražení služeb nebo omezení již poskytovaných služeb)

8.3.        Poskytovatel je oprávněn vypovědět SMLOUVU písemnou výpovědí formou doporučeného dopisu na poslední známou adresu Účastníka v následujících případech:

a) S výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, jestliže se Účastník dostane do prodlení s úhradou jakékoli platby či její části ve prospěch Provozovatele a Účastník takovou prodlevu ve lhůtě stanovené Poskytovatelem nenapraví. Lhůtou pro nápravu prodlevy platby se v tomto případě považuje první upomínka zaslaná POSKYTOVATELEM ÚČASTNÍKOVI* S výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, jestliže Poskytovatel zjistí, že Účastník porušuje SMLOUVU a všeobecné podmínky jiným způsobem, ačkoliv byl Poskytovatelem telefonicky nebo elektronickou poštou upozorněn na povinnost odstranit tento závadný stav.*

b)S okamžitou výpovědí, jestliže Poskytovatel zjistí, že ze strany Účastníka došlo k hrubému a závažnému porušení Smlouvy a Všeobecných podmínek ze strany Účastníka*.  Za takové porušení je Poskytovatel oprávněn požadovat k tříměsíčnímu poplatku i jednorázovou pokutu vyčíslenou z částky za odstranění závady způsobené Účastníkem a částky za ušlý zisk a poškození dobrého jména Poskytovatele. *3.1, 8.3.1.a, 8.3.1.b, Poskytovatel je v tomto případě oprávněn požadovat úhradu celé částky za dobu tříměsíční výpovědní lhůty najednou, a to zasláním jedné souhrnné faktury ve výši trojnásobku měsíčního sjednaného paušálu a se standardní splatností 14dní od vystavení faktury.

8.4.        SMLOUVU lze ukončit I písemnou dohodou obou smluvních stran.

8.5.  Výpovědí SMLOUVY i nadále trvá závazek Účastníka uhradit Poskytovateli řádně veškeré dlužné částky. Výpovědní lhůty uvedené v čl. 8.3, začínají běžet dnem doručení písemné výpovědi Účastníkovi. V pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den od odeslání. Nevyzvedne-li si Účastník zásilku, považuje se výpověď za platnou, I když se účastník o výpovědi nedozvěděl.

8.6     V případě oboustranné dohody na krátkodobé pozastavení služby a plateb, dále jen „Prázdniny“, je Účastník povinen následně po uplynutí doby „Prázdnin, setrvat minimálně po dobu 1,5násobku trvání těchto prázdnin v aktivním využívání služby a řádném placení za odebranou službu. V opačném případě je Účastník povinen doplatit v plné výši celou částku za dobu kdy v době “Prázdnin“ neplatil plus cenu za tři měsíce jako smluvní pokutu a jeden měsíc jako zákonem stanovenou výpovědní lhůtu, viz bod 8.2.1 a bod 8.7 těchto všeobecných podmínek. Nárok na zařazení statusu „Prázdniny“ není dán ze smlouvy, ale může a nemusí ho poskytovatel schválit na žádost Účastníka. Poskytovatel nemusí nijak Účastníkovi zdůvodňovat, proč tento status s odloženými platbami nazvaný „Prázdniny“ neposkytl.

8.7   Smluvní pokuty za porušení SMLOUVY ze strany Účastníka z odstavce – VII Platnost a účinnost Smlouvy o připojení k Internetu – V případě že se zákazník zpozdí s platbou i po 2., 3.  upomínce je jednorázová smluvní pokuta až 1800Kč za 2. až 800Kč, a to za každou jednu upomínku. Za opakované zasílání 1. upomínky 3 a více krát v jednom kalendářním roce, nebo v době 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsících může být uložena smluvní pokuta ve výši 800Kč a při dalším opakování upomínání až 1800Kč, Bez DPH. V případě nenahlášení ukončení „Prázdnin“ kdy nedojde k aktivaci ani po 1 roce bude účtována smluvní pokuta, skládající se z 12x původní cena tarifu ve smlouvě zákazníka, plus 1200,-Kč za nesplnění podmínky obnovení provozu po „Prázdninách“ plus jednoměsíční výpovědní lhůta dle Smlouvy, tedy cena úhrnu služeb a tarifů před přechodem na Prázdniny. Veškeré ceny uvedeny bez DPH

 • Odpovědnost za škody a náhrada škody

9.1.    Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením jeho povinnosti vyplývající z Všeobecných podmínek. V případě neposkytnutí služeb v rámci sítě Poskytovatele a v rámci SMLOUVY je odpovědnost Poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost urychleně odstranit prokazatelně nahlášenou závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky, maximálně však jednonásobek měsíční platby Účastníka.

9.2.    V případě neposkytnutí služeb v rámci sítě Poskytovatele a v rámci Služby vyplývající z uzavřené Smlouvy, je odpovědnost Poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Maximální částka může být až do výše jedné měsíční platby Účastníka Poskytovateli. Účastník je vždy povinen sjednanou částku nejprve uhradit a do třiceti kalendářních dní od nastalé reklamované skutečnosti (závady) tuto prokazatelně Poskytovateli nahlásit.

9.3.    Poskytovatel neodpovídá za:

 1.  Škody vzniklé v souvislosti s používáním služeb přenosu dat a, nebo s virovou nákazou počítačů Účastníka nebo způsobenou provozem Účastníkova Terminálu (PC) na ostatních terminálech v síti BrazdimNET s.r.o. nebo Internetu.   
 2. Škody vzniklé jako důsledek poruchy, nebo závady, nebo v důsledku opravy a nebo údržby sítě Poskytovatele.
 3. Jakékoli poruchy, výpadky a ztráty dat v síti poskytovatele a mimo samotný systém Poskytovatele. Síť Internet je jako taková ve své podstatě negarantuje přenos a doručení dat.   
 4. Ušlý zisk.
 • Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost

a.         Účastník je srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky jednostranně měnit a doplňovat. Okolnost, že došlo ke změně Všeobecných podmínek, je však Poskytovatel povinen Účastníkovi vždy oznámit. Ke splnění této povinnosti Poskytovatele postačuje, zveřejní-li Poskytovatel tyto skutečnosti v podobě změn Všeobecných podmínek na svých WWW stránkách s tím, že okolnost tohoto zveřejnění Účastníkovi oznámí. Pokud Účastník se změnou nesouhlasí, může postupovat dle bodu 8.2.3.

 • Rozhodné právo a příslušnost soudů

11.1.      Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva uzavřená na jejich základě a práva stran podle této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

 • Ustanovení společná a závěrečná

12.1.      České znění Všeobecných podmínek je zněním závazným a jediným.

12.2.      Změny a doplnění Všeobecných podmínek budou zahrnuty ve vydání nových Všeobecných podmínek, které dnem účinnosti ruší platnost Všeobecných podmínek předcházejících. Každá strana obdrží po jednom stejnopisu tohoto dodatku ke smlouvě o poskytování přístupu k síti Internet a tento dodatek číslo 1 tvoří nedílnou součást smlouvy.   Účastník prohlašuje, že byl zcela obeznámen s textem smlouvy v jejím plném znění dále zněním všech jejích číslovaných příloh a dodatků. Účastník porozuměl veškerému obsahu ve SMLOUVĚ a v jejích dodatcích uvedenému a nemá žádných dalších nejasností týkajících se technického provozování svých a návazných zařízení připojených na síť BrazdimNET s.r.o. a síť INTERNET. Je mu zcela jasné, jaký rozsah povinností mu vyplývá z podpisu této Smlouvy. Dále Účastník svým podpisem stvrzuje, že je oprávněn podepisovat a rozhodovat o finančních a dalších záležitostech vyplývajících z této SMLOUVY a jejich dodatků, a že nezná a nemá jiné finanční závazky, které by mu znemožnily hradit a plnit veškeré závazky plynoucí z podpisu této smlouvy a všech jejich dodatků.