Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1.         BrazdimNET s.r.o.

se sídlem Starý Brázdim 1, 25063 Brázdim

IČO: 28515897

DIČ: CZ28515897

bankovní spojení: Moneta Bank

číslo účtu: 217616041/0600

zastoupen jednatelem společnosti Karlem Benešem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 147273

jako poskytovatel na straně jedné
(dále jen Poskytovatel)

a

2.       *JMENO
ulice:
PSČ:        Město:
IČO:         DIČ:

č.účtu:

*(v případě fyzické osoby jméno, příjmení, v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně osoby, která je oprávněna společnost zastupovat – statutárního zástupce, bankovní spojení, potvrzení plátce DPH….)

Jako účastník na straně druhé
(dále jen Účastník)

SMLOUVU O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET č:  $C_SMLOUVY$
(dále jen smlouva)

I.

1. Poskytovatel BrazdimNET s.r.o. je oprávněn na základě osvědčení ČTU, č.: 2653, č.j.:28647/2009-631 ze dne2.4.2009, 2653/1 č.j. ČTU-84 662/2012-631 ze dne 11.6.2012, k poskytování telekomunikačních služeb, k poskytováníslužby přístupu k síti Internet a k poskytování služby přenosu dat, elektronických komunikací

 

II.

1) 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Účastníkovi na základě této SMLOUVY přístup ke službám veřejně dostupným nasíti Internet (Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítačekomunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech uživatelů využívajících Internet je bezproblémovákomunikace – výměna dat, bez garance dostupnosti služby – dále pro účely této smlouvy používáno označení INTERNET) tzn. nepřetržité připojení mikrovlnným bezdrátovým nebo jiným spojením (blíže specifikovaným v příloze č. 1 k této smlouvě – technických a servisních podmínkách připojení k síti BrazdimNET – dále jen „Technické podmínky“) k síti Internet a přístup ke službám poskytovaných sítí Internet a v rámci sítě Internet (web, ftp, pop3, interní SMTP Poskytovatele) a Účastník se zavazuje za poskytnuté služby platit Poskytovateli způsobem stanoveným ve Všeobecnýchpodmínkách pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Případné další služby, jako například prostor pro webové stránky, e-mailové adresy, telefonní služby VoIP,Televizní služby IPTV atd. jsou poskytovány na základě písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě v nichž jsou podrobně popsány případné další služby.Účastník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen, jak s instalačními, tak s paušálními poplatky,tarifními programy Poskytovatele, Všeobecnými podmínkami a Technickými podmínkami. Instalační poplatky jsoustanovovány individuálně dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem a jsou stanovovány s ohledem na náročnost instalace, použitého hardware a zařízení potřebného pro připojení Účastníka do sítě provozované Poskytovatelem a dosítě Internet a jsou specifikovány v Předávacím protokolu nebo následné faktuře za montáž. Práva a povinnosti Účastníka a Poskytovatele jsou podrobněji upravena a řídí se Všeobecnými podmínkami BrazdimNET s.r.o.

III.

Nedílnou součást této SMLOUVY tvoří:

1. Technické a servisní podmínky připojení k síti BrazdimNET (dále jen „Technické podmínky“), a specifikují rozsah připojení včetně stanovení paušálního a instalačního poplatku. Za instalaci bude vystavena očíslovaná Faktura s popisem jednotlivého dodaného zřízení a prací dle současného ceníku Poskytovatele nebo dodavatelské firmy.

2. Všeobecné podmínky pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o., StarýBrázdim, 1 250 63 Mratín, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY (dále jen „Všeobecné podmínky“).

3. Předávací protokol viz., Technické a servisní podmínky BrazdimNET s.r.o.

4. Ochrana osobních údajů

5. Obě smluvní strany podpisem této SMLOUVY potvrzují, že byly seznámeny se zněním všech součástí této Smlouvy,uvedených v tomto článku pod čísly 1., 2., 3.a 4. a prohlašují, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.

IV.

1.  Tato SMLOUVA se uzavírá:
a) Na dobu:  určitou/neurčitou

b) Na dobu od: xxx , připojeno dne: xxx

V případě odkoupení koncového zařízení na základě jednorázové faktury za zařízení (pokud není v technickýchpodmínkách Stanoveno jinak) se zařízení stává majetkem účastníka a veškeré opravy a údržba jsou řešeny nanáklady Účastníka nebo bezplatně dle reklamačního řádu.

2. V případě uzavření smlouvy na dobu určitou může být zařízení instalované Poskytovatelem pro účely jeho povinnostidle čl. II této smlouvy (sloužící ke zprostředkování přenosu dat) ve vlastnictví Poskytovatele s tím, že údržba a opravy HW jsou poskytovatelem prováděny za předem sjednanou měsíční částku.* V případě použití zařízení zákazníka není spoj garantován, neboť nebylo použito námi doporučené zařízení. V případěproblémů si zákazník musí toto zařízení buď dokoupit a použít pouze námi doporučená zařízení. (platí jen v případěpoužití vlastního zařízení dodaného Účastníkem a odsouhlasení konkrétního Typu od konkrétního Výrobce a dálejednotné Verze HW a SW popř. FW Poskytovatelem!)

3. Při podpisu smlouvy může být dohodnuto zkušební období, které slouží k odladění a upřesnění provozních podmínek vdané lokalitě. Po uplynutí této domluvené doby je povinnost Účastníka uhradit sjednanou částku dle Technických aservisních podmínek v době splatnosti dané v těchto technických podmínkách a smlouvě.Pro firemní připojení se zkušební provoz řeší smluvně, podle konkrétních provozních podmínek.

4. Při instalaci zařízení bude složena záloha dohodnutá v Technických a servisních podmínkách, která slouží k vinkulaciceny namontovaného technického zařízení a nákladů spojených s připojením účastníka (pokud zařízení nebude ihneduhrazeno na základě přijaté faktury, či hotovostního příjmového dokladu).

5. Při montáži je sepsán zkrácený předávací protokol, který zákazník podepíše. Následně obdrží Elektronicky SMLOUVU,kterou je povinen do pěti pracovních dní předat Podepsanou Poskytovateli. V případě nedodržení se vystavuje možnostipozastavení služby a dalším finančním nákladům spojených s opětovnou aktivací služby.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

V …………….. dne :

 

…………………………………………                                      …………………………..

Za Poskytovatele Karel Beneš, jednatel                                   Účastník: