Smlouva o připojení k síti internet

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci: 

1.         BrazdimNET s.r.o.  
se sídlem Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín
IČO: $ICO_POSKYTOVATEL$
DIČ: $DIC_POSKYTOVATEL$
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
číslo účtu:  $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$  /  $BANKA_POSKYTOVATEL$
zastoupen jednatelem společnosti Karlem Benešem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 147273
jako poskytovatel na straně jedné
(dále jen Poskytovatel)
a

2.        $JMENO$  zastoupen  $REPRESENTATIVE_PERSON$
ulice:    $ULICE_FAKT$
PSČ:    $PSC_FAKT$     Město  $MESTO_FAKT$    
IČO:  $ICO$      DIČ:  $DIC$
r.č.          $RC$                          č.OP :      $OP$    

č.účtu:  $UCET$ / $BANKA$

(v případě fyzické osoby jméno, příjmení a datum narození, č.OP, bydliště, bankovní spojení….
v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně osoby, která je oprávněna společnost zastupovat – statutárního zástupce, bankovní spojení, potvrzení plátce DPH….)

Jako účastník na straně druhé
(dále jen Účastník)

            SMLOUVU O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET č:  $C_SMLOUVY$
(dále jen smlouva)

                        I.       

1)        Poskytovatel BrazdimNET s.r.o.  je oprávněn na základě osvědčení ČTU, č.: 2653, č.j.:28647/2009-631 ze dne 2.4.2009, 2653/1 č.j. ČTU-84 662/2012-631 ze dne 11.6.2012, k poskytování telekomunikačních služeb, k poskytování služby přístupu k síti Internet a k poskytování služby přenosu dat, elektronických komunikací.

       II.         

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Účastníkovi na základě této SMLOUVY přístup ke službám veřejně dostupným na síti Internet (Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech uživatelů využívajících Internet je bezproblémová komunikace -výměna dat, bez garance dostupnosti služby – dále pro účely této smlouvy používáno označení INTERNET)  tzn. nepřetržité připojení mikrovlnným bezdrátovým nebo jiným spojením (blíže specifikovaným v příloze č. 1 k této smlouvě  - technických a servisních podmínkách připojení k síti BrazdimNET – dále jen „Technické podmínky“) k síti Internet a přístup ke službám poskytovaných sítí Internet a v rámci sítě Internet (web, ftp, pop3, interní SMTP Poskytovatele) a Účastník se zavazuje za poskytnuté služby platit Poskytovateli způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Případné další služby, jako například prostor pro webové stránky, e-mailové adresy, telefonní služby VoIP, Televizní služby IPTV atd. jsou poskytovány na základě písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě o připojení k síti Internet  č. $C_SMLOUVY$ (dále jen „Smlouva“) v nichž jsou podrobně popsány případné další služby.

Účastník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen, jak s instalačními, tak s paušálními poplatky, tarifními programy Poskytovatele, Všeobecnými podmínkami a Technickými podmínkami. Instalační poplatky jsou stanovovány individuálně dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem a jsou stanovovány s ohledem na náročnost instalace, použitého hardware a zařízení potřebného pro připojení Účastníka do sítě provozované Poskytovatelem a do sítě Internet a jsou specifikovány v Předávacím protokolu nebo následné faktuře za montáž.
Práva a povinnosti Účastníka a Poskytovatele jsou podrobněji upravena a řídí se Všeobecnými podmínkami BrazdimNET s.r.o.

                  III.       

Nedílnou součást této SMLOUVY tvoří:

1.         Technické a servisní podmínky připojení k síti BrazdimNET (dále jen „Technické podmínky“), a specifikují rozsah připojení včetně stanovení paušálního a instalačního poplatku. Za instalaci bude vystavena očíslovaná Faktura s popisem jednotlivého dodaného zřízení a prací dle současného ceníku Poskytovatele nebo dodavatelské firmy.

2.         Všeobecné podmínky pro přístup účastníků do sítě Internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET  s.r.o., Starý Brázdim, 1 250 63 Mratín, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY (dále jen „Všeobecné podmínky“).

3.         Předávací protokol viz., Technické a servisní podmínky BrazdimNET s.r.o.

4.         Ochrana osobních údajů

5.         Obě smluvní strany podpisem této SMLOUVY potvrzují, že byly seznámeny se zněním všech součástí této Smlouvy, uvedených v tomto článku pod čísly 1., 2., 3.a 4. a prohlašují, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.


             IV.        

        1Tato SMLOUVA se uzavírá:

                a)*Na dobu:  $CONTRACT_LIFETIME$ měsíců*
*poznámka - pokud je v poli "na dobu" 0 (nula) měsíců, tak se jedná již od podpisu smlouvy o smlouvu na dobu neurčitou.

              b)Na dobu od: $CONNECTED_FROM$ , připojeno dne: $CONNECTED_FROM$

V případě odkoupení koncového zařízení na základě jednorázové faktury za zařízení (pokud není v technických podmínkách Stanoveno jinak)  se zařízení stává majetkem účastníka a veškeré opravy a údržba jsou řešeny na náklady Účastníka nebo bezplatně dle reklamačního řádu.

            2.  V případě uzavření smlouvy na dobu určitou může být zařízení instalované Poskytovatelem pro účely jeho povinnosti dle čl. II této smlouvy (sloužící ke zprostředkování přenosu dat) ve vlastnictví Poskytovatele s tím, že údržba a opravy HW jsou poskytovatelem prováděny za předem sjednanou měsíční částku.
*V případě použití zařízení zákazníka není spoj garantován, neboť nebylo použito námi doporučené zařízení. V případě problémů si zákazník musí toto zařízení buď dokoupit a použít pouze námi doporučená zařízení. (platí jen v případě použití vlastního zařízení dodaného Účastníkem a odsouhlasení konkrétního Typu od konkrétního Výrobce a dále jednotné Verze HW a SW popř. FW Poskytovatelem!)

            3.  Při podpisu smlouvy může být dohodnuto zkušební období, které slouží k odladění a upřesnění provozních podmínek v dané lokalitě. Po uplynutí této domluvené doby je povinnost Účastníka uhradit sjednanou částku dle Technických a servisních podmínek v době splatnosti dané v těchto technických podmínkách a smlouvě.
Pro firemní připojení se zkušební provoz řeší smluvně, podle konkrétních provozních podmínek.

            4.  Při instalaci zařízení bude složena záloha dohodnutá v Technických a servisních podmínkách, která slouží k vinkulaci ceny namontovaného technického zařízení a nákladů spojených s připojením účastníka (pokud zařízení nebude ihned uhrazeno na základě přijaté faktury, či hotovostního příjmového dokladu).

            5. Při montáži je sepsán zkrácený předávací protokol, který zákazník podepíše. Následně obdrží Elektronicky SMLOUVU, kterou je povinen do pěti pracovních dní předat Podepsanou Poskytovateli. V případě nedodržení se vystavuje možnosti pozastavení služby a dalším finančním nákladům spojených s opětovnou aktivací služby.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

V $MESTO_INST$ dne :  $CONNECTED_FROM$

….…………………………………………                              
Za Poskytovatele   Karel Beneš, jednatel    ….…………………………………………                              
Účastník:  $JMENO$

Technické a servisní podmínky SLUŽBY - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL SLUŽBY

Parametry připojení:

Účastník :        $JMENO$

Elektronický kontakt:        $EMAIL$

Tel/mob:                                        $TELEFON$  /  $MOBILE$ 

Instalační adresa:                           $ULICE_INST$  , $PSC_INST$ , $MESTO_INST$ 

Typ tarifu:  $TARIF$ , název tarifu: $TARIF_DESC$  

Název služby zákazníka:  $NAZEV_SLUZBY$

Zasílání faktur pozemní poštou:  $ZASILANI$ (zasílání je zpoplatněno 55Kč bez DPH)

Rychlost až: $DOWNLOAD$ / $UPLOAD$ kbit/s

Garantovaná rychlost: $DOWNLOAD garant $ / $UPLOAD$ kbit/s

Cena dohodou:

Instalační poplatek: $INST_POPLATEK$  Kč s DPH, nebo na zvláštní fakturu zde neuvedenou.

Měsíční paušál po slevě: $CENA$ Kč bez DPH, cena: $CENA_S_DPH_ZAO$ Kč s DPH 21%,

Započítaná sleva: - $SLEVA$ Kč

Fakturační období: $OBDOBI$

Služba zřízena, připojena a předána: $CONNECTED_FROM$ Fakturovat od: $BILL_FROM$ 

Platba bude uskutečněna vždy ke dni splatnosti v období $OBDOBI$ , první fakturace od: $BILL_FROM$

A to buď:
 • *Trvalým příkazem na účet Poskytovatele vedený u GE Money Bank, a. s..: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$ / $BANKA_POSKYTOVATEL$
  
  Variabilní symbol: $C_SMLOUVY$ konstantní symbol: 0308 a to do 14. dne daného kalendářního měsíce.
 • *Složenkou Č. P. na účet Poskytovatele vedený u GE Money Bank, a. s.$CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$ / $BANKA_POSKYTOVATEL$ a Variabilní symbol $C_SMLOUVY$  s konstantním symbolem: 0309, a to nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce,
 • *Hotově proti příjmovému dokladu v úřední hodiny na pražské pobočce Poskytovatele nejpozději do dne splatnosti faktury.
 • Převodem proti přijaté faktuře nejpozději do dne splatnosti, na uvedený variabilní symbol faktury a s konstantním symbolem 0308, tak aby v den splatnosti byly poukazované částky na účtu Poskytovatele.
 • Složením hotovosti na kterékoliv pobočce GE Money Bank, a. s. na č. Účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$ /  $BANKA_POSKYTOVATEL$ . Nutno uvést Variabilní symbol faktury, nebo č. smlouvy: $C_SMLOUVY$
 • U úhrad z předešlých bodů 1) - 5) se VŽDY za den úhrady považuje den připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.
 • Smluvní pokuty za neuhrazení nebo pozdní platby jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách, odst. VII. 
 • V případě neidentifikované platby s nesprávně uvedeným variabilním symbolem, bude tato pohledávka považována za nezaplacenou a služby mohou být omezeny.
  
  Poznámka:
  
   **Žádáme o zaslání podepsané smlouvy zpět na adresu poskytovatele. Nebude-li tak učiněno do 5-ti pracovních dnů od předání služby do provozu, bude služba až do doručení podepsané smlouvy poskytovateli pozastavena!
  (viz. Všeobecné podmínky bod II.2.15) Toto pozastavení nemá vliv na fakturaci již objednané a zprovozněné SLUŽBY.
  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  $SERVICE_NOTE$
  
  $CONTRACT_NOTE$
  
  Technická podpora a kontaktní údaje
  
  V případě nefunkčnosti některé z výše specifikovaných služeb provede poskytovatel servisní zásah do 5 pracovních dní od prokazatelného nahlášení závady na helpdesk SOS BrazdimNET s.r.o. Toto ustanovení se nevztahuje na zařízení účastníka umístěné za účastnickým rozhraním, tj. ve většině případů konektor RJ45, rozhraní ETH 10/100/1000 Mbit/s na přístupovém bodu (AP – Access Point) nebo účastnický Router u účastníka. Dále se toto ustanovení nevztahuje na případy nefunkčnosti služeb poskytovaných na síti Internet, které jsou zaviněny chybnou konfigurací vlastního zařízení účastníka, umístěných za rozhraním spoje a ani na nefunkčnost služeb poskytovaných v síti Internet či na síti Internet, které jsou zaviněny poskytovateli třetích stran těchto služeb. Jakékoli pokusy o změny konfigurace zařízení Poskytovatele, pokusy o skenování provozu, skenování hesel nebo pokus o prolomení hesel KOHOKOLI v síti INTRNET, INTRANET bude chápáno jako porušení SMLOVY a povede k okamžité výpovědi ze strany Poskytovatele. Taktéž chybná konfigurace účastníkova rozhraní, která povede k poruše jiného Účastníka je chápána jako porušení SMOLUVY. Konfiguraci přístupového bodu u účastníka provádí výhradně Poskytovatel a přístupové údaje Uživ. jméno a heslo jsou věcí provozního tajemství a nejsou běžně Účastníkovi sdělovány. Prolomení těchto hesel a jakákoli rekonfigurace je považovaná jako porušení SMLOUVY ze strany Účastníka vedoucí k postihu dle Všeobecných podmínek XII.3.1, a,b.
  
  Poskytovatel vede 24hod dohled pomocí nástrojů a technologií odpovídajících provozu a běžně používaných v těchto typech sítí. Vypínání účastnického přístupového bodu (AP) z napájení vede k planým poplachům v dohledové síti Poskytovatele. Při opakovaném vypínání bude Účastníkův přístupový bod (AP) vyjmut z dohledového sytému Poskytovatele. To způsobí nedohlížení Účastníkova přístupového bodu (AP), což může následně způsobit pozdní nebo VŮBEC žádnou reakci Poskytovatele na poruchu linky k Účastníkovi. Tato závada pak bude zjištěna buď náhodně, nebo až po ohlášení poruchy účastníkem.
  
  Kontakty na poskytovatele:
  
  BrazdimNET s.r.o.
  Rybná 716/24
  Praha 1, Staré Město           
  
  Veškeré kontakty, telefon a e-mail jsou uvedeny v záhlaví a zápatí každé stránky této Smlouvy.
  
  Účastník si je plně vědom okolnosti, že užíváním služby dává plný souhlas s úplným zněním SMLOUVY a jejích dodatků, a to i bez okamžitého podpisu smlouvy, to je, od předání služeb po montáži do provozu a užívání.
  
  Účastník svým podpisem stvrzuje, že přečetl Všeobecné podmínky a souhlasí s jejich doslovným a úplným zněním a zavazuje se je ve všech bodech dodržovat.
  
  Pokud je Účastníkovi zařízení zapůjčeno proti finanční záruce, pak je zařízení po celou dobu majetkem Poskytovatele.
  
  Pokud je v bytových domech použito zařízení Poskytovatele, je po celou dobu v majetku Poskytovatele, včetně všech kabeláží a energetických připojení, stožárů, technologických Rack skříní. Jakákoliv manipulace s tímto zařízením bude posuzována jako trestný čin a řešena právní cestou.
  Smluvní strany, resp. jejich zplnomocnění zástupci, potvrzují, že výše uvedená Služba a HW zařízení byly Poskytovatelem předány zcela funkční a nepoškozené. Zařízení specifikované ve faktuře nebo tomto protokolu bylo nakonfigurované a je zcela funkční a v době předání bez jakýchkoliv závad a nedodělků. Služba SPLŇUJE veškeré nároky na ni kladené a specifikované ve Smlouvě a jejích přílohách, a zákazník vše přejímá zcela a bez výhradně. Na pozdější Reklamace a opomenutí ze strany zákazníka není možno brát žádný zřetel.
  
  Každá strana obdrží po jednom stejnopisu tohoto dodatku ke smlouvě o poskytování přístupu k síti Internet a tento dodatek číslo 1 tvoří nedílnou součást smlouvy.
  
  
  V $MESTO_INST$ dne :  $CONNECTED_FROM$  , č. smlouvy:  $C_SMLOUVY$
  
  ….…………………………………………..                               
  Za Poskytovatele   Karel Beneš, jednatel   
  ….…………………………………………..                               
  Účastník:  $JMENO$